Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

Thủ Tướng Phủ

Nước Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hoà

 

Thưa Đồng chí Tổng lư,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lư rơ:

 

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

 

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa trên mặt bể.

 

Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lư lời chào rất trân trọng./.

 

 

Kính gửi:                                                          Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958.

Đồng chí Chu An Lai                                                            (Ấn kư)   

Tổng lư Quốc vụ viện                                                  PHẠM VĂN ĐỒNG

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa                         Thủ tướng Chính Phủ

tại                                                                     Nước Việt-nam Dân chủ Cộng Ḥa

BẮC KINH