Make your own free website on Tripod.com

Ngày 15 tháng 6 năm 1956, hai tuần lễ sau khi Việt Nam Cộng Hoà (RVN) tái xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, Thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV) đă nói với Ban Thường Vụ của Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa (PRC) rằng “theo những dữ kiện của Việt Nam th́ quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và quần đảo Trường Sa (Nansha) là một bộ phận lịch sử của lănh thổ Trung quốc” . Hai năm sau đó, Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đă ra bản tuyên bố xác định lănh hải của họ. Bản tuyên bố này đă vạch ra rơ ràng cái khoảng khu vực của lănh thổ Trung quốc có bao gồm cả Trường Sa . Để đáp lễ,  Thủ tướng Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (DRV),  Phạm Văn Đồng đă gởi một bản công hàm đến Thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai, nhấn mạnh rằng “Chính Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định này.”

 

 

Nguyên bản tiếng Anh: 

Vietnamese Claims to the Truong Sa Archipelago

[Ed. Spratly Islands]

by Todd C. Kelly